...

Elektronické hlasovanie

Zabezpečujeme prezenciu a hlasovanie so skrutátormi.

Službu ponúkame pre potreby : valných zhromaždení urbarialistov, valných zhromaždení akciových spoločností a iných.

Viac ...


...
  • elektronická registrácia prítomných účastníkov na základe databázy dodanej spoločnosťou vo formáte xls, pdf, doc a iné
  • elektronické sčítavanie hlasov s hlasovacou kartou pomocou čiarového kódu
  • hlasovanie o všetkých troch stavoch (ZA, ZDRŽAL SA, PROTI) súčasne
  • okamžité On Line spracovanie a vyhodnotenie výsledkov hlasovania

Viac ...